НОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «АГРОЕКОЛОГІЯ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 101 «ЕКОЛОГІЯ»

Кафедра природоохоронної діяльності Донецького національного технічного університету спільно з фахівцями Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції починає підготовку бакалаврів за спеціальністю 101 «Екологія» спеціалізація «Агроекологія».

Агроекологія - розділ екології, предметом якого є розробка інструментів, необхідних для отримання якісної сільськогосподарської продукції в умовах індустріального господарства, а отже, враховує пов'язані з ним вплив на екологію, в тому числі: застосування хімічних і біологічних добрив, меліорація ґрунтів, випас худоби тощо. До завдань науки входить також розробка методів мінімізації шкоди від зазначених впливів для навколишнього середовища.

Випускники отримають знання з:

- основи технології виробництва продовольства;

- базові поняття, закони структурної і функціональної організації агроекосистем;

- основні напрямки природоохоронної діяльності в сільському господарстві;

- методологічні основи екологічної оцінки агроландшафтів;

Випускники вміють:

- пов'язувати питання розвитку сільськогосподарського виробництва з природоохоронними завданнями;

- давати оцінку екологічним наслідкам основних блоків агротехнології: 1 - обробка ґрунту; 2 - добриво; 3 - осушення; 4 - зрошення;

- розраховувати кількісні та якісні параметри основних блоків агротехнології: 1 - обробка ґрунту; 2 - добриво; 3 - осушення; 4 - зрошення;

- розраховувати кількісні та якісні параметри

основних блоків агротехнології: 1 - обробка ґрунту; 2 - добриво; 3 - осушення; 4 - зрошення;

- розраховувати кількісні та якісні параметри

вкладення додаткової енергії в виробництво продовольства.

- грамотно поєднувати досягнення науково-технічного прогресу з принципами природодоцільністі при організації виробничої діяльності в сфері агропромислового комплексу.

У 2017 році для ДонНТУ передбачена фіксована кількість бюджетних місць на спеціальність 101 «Екологія» (вступники не беруть участь у широкому конкурсі, за яким заздалегідь не відома остаточна кількість бюджетних місць, які будуть надані ВНЗ за кожною спеціальністю, що значно підвищує Ваші шанси отримати бюджетне місце).

Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК), галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

•           РК дорівнює 1,03 у ДВНЗ «ДонНТУ»;

•           ГК дорівнює 1,03 для поданих заяв за першим пріоритетом на спеціальність 101 «Екологія»;

•           СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території населених пунктів сільської місцевості, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках.

Місця працевлаштування:

- екологічні служби підприємств агрокомплексу;

- органи державної влади;

- Державна екологічна інспекція;

- санітарно-епідеміологічні станції та ін.

Конкурсні предмети:

Обов'язкові:

Українська мова та література; математика.

За вибором:

Географія або історія України.